Obsah

.

 

Od 1.9.2016 do 31. 8. 2018 jsme realizovlai v našem zařízení projekt

"Terapeutické přístupy jako základ zvyšování kvality života uživatelů v Sociálních službách Pačlavice"

číslo projektu CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_023/0000984

schválený v rámci výzvy č. 23/2015 Operačního programu Zaměstnanost.

Celkový rozpočet projektu činil 1 197 950 Kč a byl financován z 85% z Evropského sociálního fondu, z 10% ze státního rozpočtu ČR a z 5% z rozpočtu obce.

Hlavním cílem projektu bylo proškolení pracovníků organizace ve vybraných terapeutických přístupech (bazální stimulace, metoda validace, reminiscence) a zavedení těchto přístupů do běžné praxe.

Dílčími cíli projektu bylo vytvoření analýzy terapeutických potřeb klientů a sestavení metodické příručky, která je volně dostupná široké veřejnosti na webových stránkách MPSV a na tomto místě:

Závěrečný výstup a metodická doporučení k projektu „Terapeutické přístupy jako základ zvyšování kvality života uživatelů v Sociálních službách Pačlavice

Přínos projektu spatřujeme ve změně přístupu ke klientům s mentálním postižením, demencí a poruchou komunikace, která je plně založena na respektování individuality člověka a vnímání jeho potřeb. Dále došlo ke zvýšení kvality lidských zdrojů v organizaci a sestavení individuálních terapeutických plánů klientů, což přispělo ke zvýšení kvality poskytovaných služeb.

Do projektu byli zapojeni pracovníci v sociálních službách a sociální pracovníci.