Obsah

ŽÁDOST O SOCIÁLNÍ SLUŽBU DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM SI MŮŽETE VYTISKNOUT ZDE:

´ŽÁDOST DO DOMOVA ZE VLÁŠTNÍM REŽIMEM Typ: DOC dokument, Velikost: 86 kB

o-nas/pro-zajemce-o-sluzbu/

Poslání, cíle, zásady, okruh osob, kapacita služby, základní činnosti

.

POSLÁNÍ:

Náš Domov se zvláštním režimem je provozován organizací Sociální služby Pačlavice, p. o.

Jsme registrovanou pobytovou službou, kterou zřídila obec Pačlavice za tím účelem, aby poskytovala potřebnou pomoc a podporu lidem s demencí, kteří již nejsou z tohoto důvodu schopni postarat se o sebe ve svém domácím prostředí. Sociální služba má vzhledem ke své geografické poloze (rozhraní tří krajů) nadregionální působnost.

OKRUH OSOB:

Konkrétně pomáháme osobám starším 50 let se stařeckou, Alzheimerovou demencí a ostatními typy demence, jejichž situace vyžaduje z důvodu těchto onemocnění pravidelnou pomoc druhé osoby a jejichž situaci nelze zvládnout ani za pomoci terénních či ambulantních služeb. Sociální služba je vzhledem ke své poloze v rámci Zlínského kraje poskytována osobám žijícím i mimo tuto oblast, má tedy nadregionální působnost.

Nemůžeme nebo neumíme pomoci těmto lidem:

 • Osobám, jejichž zdravotní stav vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení;
 • Osobám s akutním infekčním onemocněním,
 • Osobám s převažujícím jiným typem chronického duševního onemocnění (např. psychózy, bipolární porucha, chronická deprese, obsedantně kompulzivní porucha).
 • Osobám s vrozenou úplnou hluchotou nebo slepotou, které vyžadují specifickou komunikaci, kterou nejsme schopni zajistit (např. komunikaci pomocí znakové řeči)

CÍLE:

Hlavním cílem služby je vytvořit podmínky poskytování sociální služby, které budou odpovídat specifickým individuálním potřebám osob s demencí.

Dílčí cíle sociální služby jsou:

 • Aby uživatelé naší služby měli vytvořené důstojné a zároveň bezpečné podmínky života ve stáří.
 • Aby si uživatelé naší služby zachovali co nejdéle jejich schopnosti a dovednosti a udrželi si tak v maximální možné míře svou soběstačnost a samostatnost.
 • Aby si uživatelé naší služby zachovali kontakt s jejich rodinou a dalšími blízkými osobami a aby využívali běžných veřejných služeb mimo zařízení.

Konkrétní rozvojové cíle naleznete ZDE Typ: PDF dokument, Velikost: 200.29 kB

 

ZÁSADY:

Při dosahování našich cílů pracujeme takto:

 • Snažíme se vytvořit pro každého uživatele službu, která bude co nejvíce odpovídat jeho individuálním potřebám specifickým pro jeho onemocnění.
 • Podporujeme naše uživatele v kontaktech s rodinou a dalšími blízkými osobami.
 • Vytváříme podmínky k tomu, aby naši uživatelé mohli využívat veřejně dostupné služby.
 • Podporujeme uživatele v zachování jeho schopností a dovedností, v jeho samostatnosti a poskytujeme pomoc pouze při těch činnostech, které uživatel nezvládne sám.
 • Chráníme, respektujeme a dodržujeme základní lidská práva a svobody.

 

Domov se zvláštním režimem Pačlavice má 47 lůžek.

 

Základní činnosti:

1) Ubytování

Uživatelé domova se zvláštním režimem jsou ubytovaní ve dvoupatrové budově – v prvním patře – domov 1A - je ubytováno 17 osob, ve druhém patře – domov 1B - 13 osob. Dále pak v budově č. 3 - přízemí (domov 3A) - 17 osob.

Pokoje jsou jednolůžkové a dvoulůžkové.  

V rámci ubytování zajišťujeme úklid, praní prádla včetně drobných oprav a žehlení.

2) Stravování

Poskytujeme celodenní stravování včetně stravy dietní zahrnující snídaně, obědy, svačiny a večeře.

3) Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

Tuto péči poskytují 24 hodin denně pracovníci v sociálních službách. Pracovníci uživatelům dle jejich skutečné potřeby pomáhají např. při oblékání, svlékání, při přesunu na lůžko, ulehání a změně poloh, při podávání jídla a pití, při prostorové orientaci a samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru.

4) Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu

Pracovníci v sociálních službách poskytují uživatelům dle jejich skutečné potřeby pomoc při využití WC, koupání či sprchování, při péči o vlasy a nehty.

5) Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

Podporujeme a napomáháme uživatelům ve využívání běžných, veřejně dostupných služeb (kadeřnice, lékař, obchod, kulturní akce apod.).

6) Sociálně terapeutické činnosti

Usilujeme o rozvoj nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování uživatelů. Cílem je tedy podpora aktivity uživatelů a prevence poklesu jejich fyzických, duševních i sociálních funkcí vedoucích ke snížení závislosti na službě – při tom používáme metody práce, ve kterých jsou naši pracovníci proškoleni odbornými lektory, například bazální stimulace, validace či reminiscence.

7) Aktivizační činnosti

Zjišťujeme zájmy a oblíbené aktivity našich uživatelů a snažíme se je realizovat prostřednictvím individuálního plánování průběhu sociální služby. Pořádáme kulturní vystoupení, výlety, společné oslavy tradičních svátků, společně pečeme a vaříme, vyrábíme dekorace, provádíme vzpomínkové aktivity, tréningy paměti uživatelů apod.

8) Pomoc při uplatňování práv, zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Zajišťujeme základní sociální poradenství, pomáháme uživatelům při komunikaci s úřady práce, Českou správou, soudy a dalšími institucemi.