Obsah

Rozhovor s ing. Radkem Jarošem, ředitelem Sociálních služeb Pačlavice p.o., o zahájení projektu ,Podpora transformace"

„Každý člověk si zaslouží žít plnohodnotný a důstojný život..."

 

V roce 2012 jste v Sociálních službách Pačlavice ukončili projekt „Chceme být lep­šími profesionály". V čem projekt spočíval a jak se podařilo napinitjeho cíle? V čem jste se stali lepšími profesionály?

„Od 1. července 2010 se organizace účast­nila vzdělávacího projektu „Chceme být lepší­mi profesionály", financovaného z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního roz­počtu ČR, jehož rozpočet činil částku 1,9 mil. Kč. Protože byla naše organizace zřízena s cí­lem postarat se odborným a kvalifikovaným způsobem o spoluobčany, kteří naši pomoc potřebují, musíme se neustále vzdělávat, aby­chom tento cil napinili."

„Pracovníci organizace se po dobu dvou let vzdělávali v odborných kurzech, které roz­šířily jejich pracovní, osobní i komunikační kompetence a dovednosti. Kromě toho jsme měli k dispozici odborníka, který v organizaci pomohl nastavit procesy vedoucí ke zvýšeni kvality poskytovaných služeb."

„Smyslem a posláním projektu byly kromě vzdělávání pracovníků také rozvojové audity a odborné supervize. Jejich cílem bylo poskyt­nutí zpětné vazby i podpora při nasměrování, abychom požadavky na kvalitu sociální služby naplňovali."

„Dalším - velmi důležitým milnikem, který projekt přinesl - bylo zahájení odbor­né diskuse a posuzováni činnosti organizace z hlediska toho, jestli jsou organizací poskyto­vané sociální služby potřebné, zda druh, rozsah a způsob poskytovaných sociálních služeb od­povídá současným potřebám. Za tím účelem byl v rámci projektu zorganizován odborný seminář, jehož výsledkem je pracovní materiál s názvem „Rozvojové záměry a cíle Sociálních služeb Pačlavice", kterým formulujeme naše směřování a úsilí pro dlouhodobou udržitel­nost."

Co považujete z výstupů tohoto projektu pro vaše zařízení za nejdůležitější?

„Všechny výstupy, které jsem již uvedl, jsou pro nás velmi důležité. Přece jen bych ale vyzdvihl již zmíněný materiál „Rozvojové záměry a cíle Sociálních služeb Pačlavice". Je pro nás důležitý proto, že dává odpovědi na palčivé otázky, které se týkají další existence organizace. Materiál podpořil a doporučil náš záměr rekonstrukce zámeckých prostor tak, abychom splňovali všechny požadavky záko­na o sociálních službách při poskytování po­bytových služeb. Tento materiál také nastiňu­je, jaké druhy a rozsah sociálních pobytových služeb bychom mohli či měli do budoucna poskytovat."

Díky dotacím Evropských fondů jste v červnu tohoto roku zaluYai nový projekt „Podpora transformace". Projekt se týká jedné z poskytovaných služeb — domova pro osoby se zdravotním postižením. Co vás vedlo k tomu, že jste se rozhodli i tohoto projektu využit?

„Znovu se musím vrátit k materiálu „Roz­vojové záměry a cíle Sociálních služeb Pačla­vice". Právě z něj jsme vycházeli, když jsme se rozhodovali, zda projektu využijeme. Mate­riál reálně hodnotí stávající pobytovou službu „domov pro osoby se zdravotním postižením" jako službu, jejíž budoucnost je spojena s mno­ha otazníky. Zejména z důvodů konkurence­schopnosti. Mám na mysli například to, že podmínky pro ubytování neodpovídají před­stavám o kvalitě poskytovaných sociálních služeb a současným požadavkům na kvalitu bydleni. Nebo že nemáme k dispozici činnos­ti, které by současné či budoucí uživatelky či uživatele podporovaly v soběstačnosti, samo­statnosti a běžném způsobu života. Například pestré aktivizační činnosti, terapeutické dílny, chráněné dílny atp."

„V současné době nabízí domov pro zdra­votně postižené ubytování 22 uživatelkám služby ve vícelůžkových a průchozích poko­jích, které nejsou vybaveny sociálním zaříze­ním. Služba „domov pro osoby se zdravotním postižením" se — i z tohoto důvodu — dlouho­doběji potýká s nižším počtem zájemců o služ­bu. Tedy takových, kteří by odpovídali stano­venému okruhu osob, jimž je služba určena."

„Situaci v oblasti ubytování lze napravit připravovanou rekonstrukci stávajících prostor zámku na jednolůžkové a dvoulůžkové pokoje vybavené sociálním zařízením, které poskyt­nou dostatečný životní prostor a soukromí. Po­kud ale již chceme provést tak zásadní změny v oblasti způsobu ubytováni, klademe si rov­něž otázku, jaký celkový způsob poskytování služby bude pro současné i budoucí uživatelky DZP nejlepší a perspektivní. A právě v nalé­zání odpovědí na tyto otázky nám má právě zahájený projekt „Podpora transformace" po­moci."

„Jednou možností, o které přemýšlíme, je zajistit současným uživatelkám domova pro osoby se zdravotním postižením takové pod­mínky, aby mohly žít v podmínkách běžných domácnosti (např. v chráněných bydleních, nebo chráněných bydlení pro osoby s vyšší mí­rou podpory). Tím by současné uživatelky zís­kaly životní podmínky a možnosti, které řada poskytovatelů dnes již nabízí, nebo ke kterým cíleně směřuje."

„V prostorách a areálu pačlavického zám­ku bychom se mohli zaměřit jiný druh poby­tové sociální služby, nejlépe Domov se zvlášt­ním režimem, o kterou je v současné době velký zájem."

Jak naznačujete, současným záměrem změn v sociálních službách pro osoby s men­tálním postižením je deinstitucionalizace a humanizace. Zjednodušeně řečeno, jde o proces změn, umožňující lidem s postižením směřovat k běžnému způsobu života, zvyšování kvality jejich života a jejich aktivnímu zapojení do společnosti. Proč si myslíte, že je správné usilovat o deinstitucionalizaci a humanizaci sociální služby a právě takto usilovat o zvyšování kvality života uživatelek?

„Protože každý člověk - i člověk s handicapem - si zaslouží žít pinohodnotný důstojný život A to je také cíl, ke kterému se v našem zařízení snažíme přibližovat Právě i projektem „Podpora transformace"." 

Jak může tento projekt zvýšit kvalitu života uživatelek vaší služby? Jaké jsou možnosti, aby se život uživatelek Domova se zdravotním postižením v Pačlavicích přiblížil životu běžnému ženy — jejich vrstevnice, která si žije svůj každodenní život?

„Jeví se nám například, že některé naše klientky (není jich bohužel z důvodů jejich vyššího věku mnoho) mohou s potřebnou podporou pracovníků bydlet i mimo náš domov. Podmínky a možnosti běžných domácností jsem již zmínil. Také mohou bydlet v místech, které jim zajistí vaši dostupnost návazných služeb. Mám na mysli třeba o oblasti osobního rozvoje, práce, vztahů či zábavy... Myslím, že jejich život by se tak opravdu více přiblížil životu běžné ženy." 

Projekt „Podpora transformace" je přípravou vašeho zařízení na transformaci služby Domov pro osoby se zdravotním postižením. Jakým způsobem bude taková příprava prakticky probíhat?

„Jak jsem již zmínil, ne všeclmy uživatelky naší služby mohou žít samostatným životem běžné zdravé ženy (byť s podporou personálu), protože podporu  pracovníků potřebují neustále a intenzivně. Proto příprava transformace bude prakticky probíhat tak, že budeme velmi pečlivě zkoumat potřeby a možnosti jednotlivých uživatelek naši služby. Budeme se stejně tak zajímat o jejich představy o svém budoucím životě. A samozřejmě — budeme uživatelky motivovat ke všemu, co přispěje k jejich soběstačnosti a nezávislosti. Na druhé straně se také přesně zorientujeme vtom, jaké možnosti pro napinění toho, co o potřebách uživatelek zjistíme, vlastně reálně existuji. Mám na mysli třeba to, jaké jsou návazné sociální služby v regionu, které by uživatelkám mohly nabíd-nout právě to, co potřebují. Podle toho, co zjistíme, si následně vytvoříme plán dalších kroků. Určitě nás čeká mnoho zkoumání, hovorů s uživateli, mezi námi pracovníky i s rodiči a opatrovníky." 


Co předpokládáte, že bude tato příprava znamenatpro uživatelky aco pro pracovníky?

„Věřím tomu, že příprava transformace nabídne klientkám příležitost prozkoumat a vyjádřit představy o svém budoucím životě. Pracovníkům a rodinným příslušníkům pak prostor nad těmito otázkami se zamýšlet a hovořit o nich s uživatelkami i mezi sebou. A následně poskytovat podporu k jejich na-pinění toho, co bude pro uživatelky nejlepší. Myslím si, že mapování představ a potřeb uži-vatelek, rozhovory s uživatelkami, motivování i detailnější seznamování se s moderními trendy v podporování lidí s mentálním postižením přinesou jistě pracovníkům nové poznatky a dovedností. Věřím, že i další motivaci a ujištění ve smyslupinosti jejich práce. Předpokládám, že vše, čím se budeme v průběhu projektu zabývat, využijeme ve prospěch našich uživatelek i rozvoj naší služby." 

Změna způsobu poskytování sociální služby přináší velké nároky. O jaké kvality pracovního týntu se můžete při přípravě tak rozsáhlých změn opřít?

„Spoléhám  na to, že máme proškolený pracovní tým, který je schopný reagovat na změnu potřeb klientů v čase, i na změnu předmětu činnosti své vlastní práce. Někteří pracovníci se nad tématem transformace a zkvalitnění podmínek pro život uživatelek dlouhodobě a odpovědně zamýšlí. Pozorují, jak hovoří ‚jazykem kvality a změny". Hodnotu spatřuji v neposlední řadě v lidském rozměru - že pracovní tým má o uživatelky zájem, že odpovědnost a dobrá vůle nám pomohou překonávat překážky. 


Co může tento projela' zajímavého a užitečného přinést pracovníkům? Jak může tento projet pracovníky podpořit?

„Předpokládám, že zvýšení kvalifikace pracovníků, vzdělávání pracovníků v rámci projektu jim přinese pocit vyšší jistoty v práci i pocit, že jejich práce pomáhá potřebných tím nejlepším možným způsobem." 


Co by vaše zařízení potřebovalo pro Úspěšnou realizaci projektu? Případně — co byste potřeboval vy sám?

„Vítám zapojení zdejšího mikroregionu do projektu, abychom jeho možnosti i potřeby mohli co nejvíce zohlednit. Zapojení do projektu již odsouhlasilo město Kroměříž a Morkovice-Slížany. Oceňuji zapojení a podporu našeho zřizovatele — obce Pačlavice. Spatřuji důležitost úlohy projektanta Ing. Josefa Horáka z firmy INEXprojekt s.r.o. Kroměříž, který připravuje rekonstrukci objektů."