Obsah


Informace o úhradách za sociální služby

CENÍKY PLATNÉ OD 1. 1. 2022

.

 

.


Vnitřní pravidla včetně pravidel pro podávání a vyřizování stížností, informace o druhu sociální služby, místě, okruhu osob, jimž poskytujeme sociální služby, o kapacitě poskytované sociální služby, o způsobu poskytování sociální služby, o úhradách za tyto služby:

ke stažení zde:

Domácí řád Domov pro seniory (1.55 MB) (1.47 MB) (1.54 MB)

Domácí řád Domov se zvláštním režimem (1.56 MB) (1.56 MB)


O standardech kvality v našich sociálních službách:

Kvalita sociálních služeb jako cíl snažení se o dokonalost

(uveřejněno ve Zpravodaji Pačlavice, rok 2016)

 

Kvalita a sociální služby jsou dva pojmy, které se zákonodárci, čelní vzdělavatelé sociální práce, samotní poskytovatelé sociálních služeb i další osobnosti sociální sféry snaží již od prvních let 21. století nekompromisně spojit v jeden celek – v kvalitní sociální služby.

 

Nefunguje to však tak, že by si jednoho krásného dne například ředitel naší organizace či kterýkoliv jiný poskytovatel sociálních služeb mohl říct: „Ode dneška jsme kvalitní služba - splnili jsme všechno, co jsme se vytyčili!“  V Evropské chartě kvality, která byla přijata roku 1998 v Paříži, je psáno, že „Kvalita je cílem snažení po dokonalosti…“ A stejně jako žádný člověk se zdravým sebevědomím by neřekl, že je ve všem dokonalý, tak ani žádnou sociální službu nikdo za dokonalou prohlásit nemůže. S úlevou je však možné podotknout, že ani samotný zákon o sociálních službách po nás nic takového nechce. Na místo toho ustanovil mezi povinnosti sociálních služeb zvyšovat vlastní kvalitu, a tak se o tuto dokonalost alespoň vynasnažit.

 

Zástupci odborné veřejnosti, poskytovatelé i uživatelé sociálních služeb však dali hlavy dohromady a do zákona o sociálních službách (č. 108/2006 Sb.) vložili nápovědu, jak by taková kvalitní sociální služba mohla vypadat. Dá se přitom říct, že téměř vše se jim vešlo do 15 měřítek a 48 kritérií, které byly souhrnně označeny jako „Standardy kvality sociálních služeb“. Ale proč o tom píšu – chtěla bych Vám udělat velmi krátkou exkurzi o tom, jaké standardy kvality to jsou, a tak vám přiblížit, kdo vlastně jsme a jak fungujeme.

 

Tak tedy za prvé: Pokud chceme jako sociální služba existovat – což je trochu podobné jako u lidské bytosti – je dobré vědět, kdo jsme, proč tu vůbec jsme, čeho chceme ve svém „životě“ dosáhnout a jaké zásady (hodnoty, principy…) v tomto našem „životě“ budeme ctít. Proto musí mít každá sociální služba definován a zveřejněn tzv. veřejný závazek. Ten náš můžete najít v centru obce Pačlavice u zastávky, na našem webu, v propagačních letácích… Ve zkratce můžeme říct, že podporujeme jisté osoby v určité nepříznivé sociální situaci a to tak, aby mohly žít co nejběžnějším způsobem života.

 

Tito lidé jsou však většinou kvůli své nepříznivé sociální situaci oslabeni ve schopnosti hájit svá práva - proto po nás další standard kvality chce, abychom popsali, jak budeme předcházet různým situacím, kdy by mohlo být porušeno právo uživatele naší služby a jak budeme postupovat, pokud k porušení práva přesto dojde. To vše můžete najít v našich vnitřních pravidlech, která se pak snažíme uplatňovat v každodenní praxi.

 

Když už tedy jako služba víme, kdo jsme, pro koho tu jsme, jak pracujeme a víme, jak chránit základní lidská práva a svobody, můžeme přijímat zájemce o naši sociální službu a uzavírat s nimi smlouvy o poskytnutí sociální služby, kde jsou upravena práva a povinnosti jak seniora, kterým k nám přijde, tak i práva pracovníků a organizace jako celku – to vše je naší povinností dle dalších dvou standardů kvality.

 

Pátý standard kvality přinesl do celkového fungování sociálních služeb velkou novinku – individuálně plánovat průběh poskytování sociální služby. To znamená, že od každého člověka, který k nám přijde, zjišťujeme, co je pro něj důležité, co by ještě ve svém životě chtěl zažít, co by chtěl umět, co by chtěl umět znovu, co potřebuje a co už od nás nepotřebuje. Tomu pak službu přizpůsobujeme, tedy jinak řečeno – nový uživatel se nepřizpůsobuje nám, ale my jemu. Jelikož pak zpracováváme o každém člověku velké množství informací, musíme mít stanovená pravidla, která zajistí ochranu osobních údajů – o tom hovoří standard kvality číslo šest.

 

Samozřejmě, jelikož v sociálních službách pracují lidé a ne stroje, může se stát, že se něco nepovede, že někdo něco přehlédne, pokazí a možná si to ani sami neuvědomíme. Kvůli tomu pak naši uživatelé – ale i vy jako zástupci veřejnosti – mají možnost podávat si stížnosti na kvalitu nebo způsob poskytování sociální služby. Takovou stížnost je možné podat ústně kterémukoliv pracovníkovi, písemně poštou či do schránek, které jsou umístěny na chodbě v našem zařízení. Na každou stížnost – i anonymní – dostanete maximálně do měsíce písemnou odpověď.

 

Dalším standardem, který je velmi důležitý pro moderní poskytování sociální služby, je standard 8, který říká, že kvalitní sociální služba nenahrazuje běžně dostupné veřejné služby (kadeřník, obchod, pošta, mše svaté apod.), ale vytváří příležitosti, aby jich uživatelé služby mohli využívat (například zprostředkuje doprovod ke kadeřnici). Stejně tak kvalitní služba podporuje kontakt uživatele s rodinou, blízkými osobami a celkově s prostředím uživatele, které pro něj před zahájením poskytování sociální služby bylo přirozené. Všechno je to proto, aby se sociální služba nestala středobodem života uživatele a ten mohl žít dál tak, jak byl zvyklý.

 

Zbylé standardy kvality jsou nazývány jako personální a provozní – říkají nám například, jak má být služba personálně zajištěna a že o zaměstnance – jelikož v každé organizaci představují největší bohatství – máme řádně pečovat, třeba tím, že je budeme dále vzdělávat, náležitě je oceňovat a poskytovat jim podporu v jejich nelehké práci. Sociální služby také musí být místně i časově dostupné, měli byste mít dostatek informací pro to, abyste se mohli rozhodnout, zda službu využijete či ne. Prostředí a podmínky sociální služby by měly být především důstojné a bezpečné.

 

Závěrečný standard kvality pak vlastně usiluje o to, aby to všechno, co jsem zde popsala, nebyla jen prázdná slova, ale abychom v praxi kontrolovali a hodnotili, jestli jsme takoví, jak o sobě prohlašujeme. A jestliže pak zjistíme, co je tou překážkou na cestě za naší dokonalostí – kvalitou – musíme přijmout náležitá opatření vedoucí ke zvýšení kvality sociální služby.

 

Sami si jako pracovníci Sociálních služeb Pačlavice uvědomujeme, že je toho mnoho, co máme ještě zlepšovat. Děkujeme přitom těm, kteří nás podporují – finančně, darem, za práci našim dobrovolníkům i za drobná slova chvály a za to, jak mezi sebe přijímáte naše klienty. Toto všechno je pro nás velikou motivací v našem snažení se o dokonalost.

 

Mgr. Petra Motalová

Sociální pracovnice

Sociální služby Pačlavice, příspěvková organizace

. .