Obsah

Rozhovor s ředitelem organizace o projektu Podpora transformace

Typ: ostatní
-

logo ESF

Rozhovor s ředitelem organizace o projektu Podpora transformace

 

Pane řediteli, v sociální službě, kterou poskytujete – v Domově pro osoby se zdravotním postižením – teď probíhají velké změny. Můžete prosím popsat, co přesně se u vás děje?

 

Změny jsou to opravdu podstatné a nutné. Jedním z důvodů je, že se dlouhodobě potýkáme s nedostatkem zájemců o sociální služby z cílové skupiny osob s mentálním postižením, které služby poskytujeme. Ve Zlínském kraji je totiž vytvořena značná kapacita moderně koncipovaných sociálních služeb pro tyto osoby, které mladší žadatelé přirozeně upřednostňují (např. domovy pro osoby se zdravotním postižením Sociálních služeb Uherské Hradiště). Lze očekávat, že zájemci o sociální služby budou nadále vyhledávat právě tyto moderní služby nebo služby typu chráněného bydlení.

 

Odborníky je také kritizováno nevhodné prostředí mnohalůžkových pokojů a průchozí pokoje, které neumožňují soukromí, nebo to, že zde nemáme dostatečně pestrou paletu aktivit a aktivizačních činností, které by odpovídaly potřebám cílové skupiny.

 

Z těchto hlavních důvodů jsme se rozhodli uskutečnit projekt Podpora Transformace v Sociálních službách Pačlavice. Tento projekt by nám měl pomoci ukončit činnost současného Domova pro osoby se zdravotním postižením a zároveň provést takové změny, které povedou ke změně služby DOZP na služby, jež budou lépe odpovídat životu v přirozeném prostředí a napomohou začlenění uživatelek této služby do společnosti. O tom je tedy v podstatě transformace – přeměnit nevyhovující ústavní pobytovou sociální službu ve službu, která našim současným uživatelkám umožní žít co nejvíce běžným způsobem života.

 

Můžete popsat, jaké důležité aktivity jste již v rámci projektu uskutečnili?

 

Jelikož je nejdříve nutné o transformaci hodně vědět, proběhlo u nás několik školení pracovníků na toto téma – vzdělávání uvnitř organizace tedy můžeme nazvat první důležitou aktivitou.

 

Další podstatným úkolem bylo přehledné zhodnocení míry nezbytné podpory u jednotlivých uživatelek služby. Toto posouzení prováděli samotní pracovníci Domova pro osoby se zdravotním postižením, kteří uživatelky dobře znají. Cílem bylo získat ucelený obrázek o schopnostech a dovednostech uživatelek spojených s fungováním v každodenním životě. Uživatelé jsou totiž nejdůležitějším článkem každé služby, její transformaci je tedy nezbytné plánovat především s ohledem na jejich potřeby a míru nezbytné podpory, kterou jim služba i nadále musí zajistit.

 

Výsledky tohoto šetření jsme dále rozebírali s externími odborníky na problematiku transformace. Ti se také osobně setkali s každou uživatelkou domova pro osoby se zdravotním postižením, zamýšleli se nad jejich situací, jejich současnými i výhledovými potřebami a možnostmi, nad tím, co je pro ně nejdůležitější a co nesmíme při transformaci služby opomenout. Náměty a doporučení externích odborníků jsme společně reflektovali a diskutovali o nich.

 

Z těchto klíčových aktivit nám vzešla konkrétnější představa toho, jaká podoba sociální služby by nejvíce odpovídaly potřebám našich klientek.

 

Pokud to dobře chápu, dostali jsme se až do současnosti…

 

Ano, v tento okamžik máme již představu a návrh, jaký typ sociální služby by byl pro každou uživatelku ten nejvhodnější, optimální. Tento náš názor je však třeba ještě doplnit názory samotných uživatelek a jejich opatrovníků.

 

Řekl jste, že dojde k přeměně služby Domova pro osoby se zdravotním postižením. Znamená to tedy, že sociální služby pro osoby s mentálním postižením již na zámku nebudou existovat? A kde tedy?

Na zámku již tato sociální služba nebude fungovat. Dle individuálních potřeb a přání našich uživatelek budou do budoucna využívat služeb domova pro osoby se zdravotním postižením v podmínkách běžné domácnosti, domova pro seniory, domova se zvláštním režimem nebo sociální službu s názvem chráněné bydlení.

 

V Pačlavicích bychom chtěli do budoucna poskytovat spíše sociální služby pro seniory, tedy domov pro seniory nebo domov se zvláštním režimem. Do těchto sociálních služeb by mohly přejít uživatelky seniorského věku, které si to budou přát, protože jsou například vázané na zdejší prostředí, mají zde navázané vztahy s místními organizacemi apod.

 

Co se týče domova pro osoby se zdravotním postižením v podmínkách běžné domácnosti, můžeme říct, že se – například rozsahem podpory - jedná o stejný typ sociální služby jako doposud, ale služba je poskytována v přirozených podmínkách. Tento domov je vhodný zejména pro lidi s vyšší mírou závislosti na pomoci druhé osoby.

Chráněné bydlení je pak služba, která se příliš neliší od běžného bydlení. Její obyvatelé bydlí v normálních domech či bytech. Tam, kde to potřebují, jim pomáhají jejich asistenti. Mohou díky tomu žít do značné míry srovnatelný život, jaký žije většina jiných lidí.

 

Čerstvě uvažujeme nad možností, že bychom v Pačlavicích vybudovali právě ono chráněné bydlení. Je zde však mnoho kritérií, které takové kvalitní chráněné bydlení musí splňovat, a nejsme si jisti, zda je všechny zde v Pačlavicích budeme schopni naplnit. Jestli tedy budeme poskytovat sociální službu, která by byla speciálně určená pro asi 6 lidí se zdravotním postižením, zatím nejsme schopni říct. Pečlivě zvažujeme všechny možnosti. Také myslím, že mnohé vyplyne z představ a stanovisek samotných klientek a jejich opatrovníků. V následujícím období budeme právě s nimi o naší transformaci, připravovaných změnách a návrzích hovořit.


Vytvořeno: 2. 2. 2015
Poslední aktualizace: 2. 2. 2015 0:00
Autor: Petra Motalová